Access

Transportation

To Fukui

Tokyo – Komatsu (1 hour by air)
Tokyo – Fukui  (3 hours and a half by train)
Nagoya – Fukui (1 hour 40 minutes by train 2 hours and 50 minutes by bus)
Osaka – Fukui (1 hour 50 minutes by train 3 hours and a half by bus)
Komatsu – Fukui (1 hour by shuttle bus)

Contact

University of Fukui Hospital

23-3 Matsuoka-shimoaizuki, Eiheiji-cho, Yoshida-gun, Fukui 910-1193, Japan
Tel: +81-776-61-3111